PROJECTS

Compact School w Krakowie

Pier­wsza w tym se­zonie Com­pact School na żywo!
 
Kon­fer­enc­ja Steiger Com­pact jest krótkim i in­ten­sy­wnym pro­gramem treningowym, którego celem jest zain­spirowanie i wyk­sz­tałce­nie w uczest­nikach ży­wego, ak­ty­wnego i opartego na wierze głoszenia posłan­nict­wa Chrys­tusa w post­mod­ernisty­cznej, świeck­iej kul­turze.
 
Chce­my również przed­staw­ić wiz­ję i służbę, którą prowadzi or­ga­ni­za­c­ja Steiger w Polsce i za granicą.
Uczest­ników, którzy mają prag­nie­nie, by zaan­gażować się bardziej w dzi­ała­nia Steiger, zachę­camy do ap­likowa­nia o uczest­nict­wo w Szkole Misyjnej Steiger w Krögis w Niem­czech.
 
Kiedy? 25 - 27 wrześ­nia 2020
Gdzie? w Krakowie

 
Więcej in­for­ma­cji już wkrótce!