PROJECTS

Akcja na Black Friday

Sza­leńst­wo listopad­owych wyprzedaży 💸 to świet­ny mo­ment, żeby opowiedzieć o tym, że ży­cie to coś więcej, a cią­gle kon­sumowanie nigdy nie przyniesie prawdzi­wego spełnienia. Wyjdź razem z nami i wyko­rzys­taj tegoroczny Black Fri­day, by podzielić się Ewan­gelią ze światem! Użyj jed­nego z prostych sposobów, by poroz­maw­iać z ludź­mi o wartoś­ci, Bożych cu­d­ach, spełnie­niu i wiecznoś­ci! Niech to będzie niesamow­ity czas sz­erzenia Prawdy!